Engelli Çalıştırma Zorunluluğu

1. İş Kanununda Özürlü Çalıştırma Yükümlülüğü Nasıl Düzenlenmiş 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın 48. maddesinde “Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.”; 50. maddesinde “Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.”; 61. maddesinde ise “Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır.” Denilmiştir.

2. İşverenler Engelli Personel Çalıştırmak Zorundadır.

4857 Sayılı İŞ Kanunu’nun “  özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu “ başlıklı 30.maddesine göre;
“ İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 özürlü, kamu işyerlerinde ise %4 özürlü ve %2 eski hükümlü işçiyi beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin, bu kapsamda çalıştırmakta yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır ”

4. Zorunluluğun Yerine Getirilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Neler

Öncelikle 50’ nin altında çalışanı olan işyerlerinin böyle bir yükümlülüğü yoktur. Zorunluluk kapsamında olan işyerleri ise yasada belirtilen yüzde %3 oranına uymak ve işe alacakları özürlüleri meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Ayrıca istihdam edilecek özürlüler Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlanacaktır. Kurum aracılığı olmadan özürlü işe alınması da mümkündür. Bu durumda en geç bir ay içinde kuruma bildirim yapılacaktır.

5. Kontenjan Fazlası Özürlü Çalıştırmaya Bir Teşvik Var mı ? 

4857 Sayılı İş Kanununun 30. maddesinde ki yeni düzenleme gereğince özel sektör işverenlerince zorunluluk kapsamında çalıştırılan %3 oranındaki özürlülerin, sigorta tabanı üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren hissesinin tamamı Hazinece karşılanır. “ Kontenjan fazlası özürlü çalıştıran ya da yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işyerlerinin çalıştırdıkları her bir özürlü için yine sigorta tabanı üzerinden hesaplanacak sigorta priminin işveren hissesinin yarısı Hazinece karşılanır.”

6.Özürlü Çalıştırmamanın Cezası 

İş Kanunun 101. maddesinde düzenlenmiş olup müeyyidesi idari para cezasıdır. 26.05.2008 tarihinden bu yana çalıştırmayan her özürlü ve çalıştırmadığı her ay için 1.357-YTL idari para cezası uygulanmaktadır.
İdari para cezası İş Kanunun 108. maddesi gereğince Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından verilmektedir.
Yönetmelik uyarınca idari para cezası kesilebilmesi için İş Kurumunun, işverene bildirim yaptığı tarihten itibaren 10 gün içinde veya bildirim yapılmadığı takdirde işçilerin gönderiliş tarihinden itibaren 30 gün içinde özürlü açığının kapatılması için işverene son olarak kayıtlı özürlülerin meslek ve öğrenim durumlarını içeren listelerin gönderilerek işyerindeki açık kontenjanların bu listelerden veya gönderilenlerden karşılanmasını istemesi gerekmektedir. İşveren, bu şekilde gönderilenler ve/veya listelerde yer alanlar arasından seçimlerini yaparak gönderim veya listelerin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde açık kontenjanlarını kapatmak zorundadır. Kapatmazsa idari para cezası uygulanacaktır..

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir